Festivalul Național al Cărții pentru Copii    „Bucuria lecturii  și creaţiei”

Ediția a XVIII-a, 2022

Adresa Ministerului Educatiei -Festivalul Bucuria Lecturii 2022

Festivalul Naţional  al Cărţii pentru Copii „Bucuria lecturii”, ediţia a XVIII-a, este structurat în două secţiuni:

 • Lectură şi creaţie

 • Evenimente dedicate cărţii, lecturii şi creativităţii

Secţiunea I, Lectură şi creaţie, cuprinde realizarea următoarelor tipuri de lucrări:

 • Eseu inspirat din universul lecturilor

 • Scrisoare către un personaj sau autor favorit

 • Poveste originală

 • Desene, picturi inspirate de lumea lecturilor

 • Reviste şcolare

 • Cărţi pentru copii şi tineri, scrise de copii, de tineri

Secţiunea a II-a, Evenimente dedicate cărţii, lecturii şi creativităţii, cuprinde:

 • Concursuri pe diverse teme, inspirate de universul lecturii

 • Carnavaluri cu personaje din lumea cărţilor

 • Întâlniri cu scriitori şi autori, cu editori, bibliotecari etc.

 • Lecturi publice

 • Dezbateri pe tema lecturii şi a cărţii

 • Piese de teatru

 • Recitaluri de poezie

 • Poezia şi muzica – tărâmul magic al artelor

 • Şezători literare

Lista acţiunilor şi evenimentelor este deschisă şi rămâne a fi dezvoltată şi diversificată prin alte acţiuni originale şi creative. Creativitatea va fi factorul esenţial de departajare a competitorilor. Ideile creative, obiectivate în evenimente de succes, vor fi premiate cu diplome şi cărţi.

PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) 

Rezultatele exemenelor de evaluare națională și ale examenelor de bacalaureat din ultimii ani arată la nivelul seriilor de absolvenți ai gimnaziului și ai liceului o serie de neajunsuri constând în:

- capacitatea nesatisfăcătoare de a citi și de a înțelege un textul citit

- capacitatea nesatisfăcătoare de a face conexiuni între informația nouă, adusă de text și informațiile dobândite anterior

- capacitatea nesatisfăcătoare de a formula un punct de vedere propriu, recursul fiind la preluarea unor puncte de vedere enunțate de autoritate, profesor, sursă de informare etc.

- dificultăție elevilor care au puncte de vedere proprii de a le exprima oral sau în scris

Toate aceste aspecte ne determină să acționăm în ajutorul școlii și în solidar cu școala și pǎrinţii pentru a ameliora situația care actualmente duce către un accentuat analfabetism funcțional.

 • Desene, picturi inspirate de lumea lecturilor

 • Reviste şcolare

 • Cărţi pentru copii şi tineri, scrise de copii, de tineri

Secţiunea a II-a, Evenimente dedicate cărţii, lecturii şi creativităţii, cuprinde:

 • Concursuri pe diverse teme, inspirate de universul lecturii

 • Carnavaluri cu personaje din lumea cărţilor

 • Întâlniri cu scriitori şi autori, cu editori, bibliotecari etc.

 • Lecturi publice

 • Dezbateri pe tema lecturii şi a cărţii

 • Piese de teatru

 • Recitaluri de poezie

 • Poezia şi muzica – tărâmul magic al artelor

 • Şezători literare

Lista acţiunilor şi evenimentelor este deschisă şi rămâne a fi dezvoltată şi diversificată prin alte acţiuni originale şi creative. Creativitatea va fi factorul esenţial de departajare a competitorilor. Ideile creative, obiectivate în evenimente de succes, vor fi premiate cu diplome şi cărţi.

. D.2. Scopul proiectului

Scopul proiectului Festivalul Naţional  al Cărţii pentru Copii „Bucuria lecturii” este promovarea lecturii de carte la elevi în vederea dezvoltării unor capacităţi dintre cele mai diverse: înţelegerea sensurilor din context, înţelegerea conceptelor şi a imaginilor abstracte, capacitatea de a memora şi imagina, precum şi atingerea unui nivel ridicat de maturizare emoţională şi intelectuală.

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • O1 Conştientizarea rolului lecturii de carte în facilitarea inserţiei profesionale şi sociale a viitorilor adulţi prin promovarea accesului liber la lectură şi, pe această bază, la informare şi cunoaştere

 • O2 Informarea populaţiei din municipiul Bucureşti şi din ţară cu privire la importanţa lecturii de carte pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor

 • O3 Dezvoltarea unei bune competenţe de lectură la elevi prin implementarea unor activităţi care să trezească interesul pentru lectură

 • O4 Integrarea lecturii în viaţa cotidiană a copiilor şi tinerilor de vârstă şcolară prin înţelegerea de către ei a nevoii de lectură şi a importanţei ei în viaţa de zi cu zi

 • O5 Promovarea cărţii pentru copii în mass-media locale dinjudeţele participante în proiect, prin implicarea editurilor de profil în acţiunile campaniei

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul

Grupul țintă este format din elevi din unitățile de învățământ preuniversitar (nivel primar, gimnazial și liceal) și din copii din grădinițe (nivel preșcolar)

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți

Beneficiarii direcți sunt elevii din școli, cluburi/palate ale copiilor precum și cadrele didactice coordonatoare.

Beneficiari indirecți sunt școlile, părinții și comunitățile locale, care vor avea copii cu o mai mare capacitate de integrare socială și profesională.

La concurs pot participa la nivel național elevii și preșcolarii din învățământul preuniversitar de nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Concursul va fi organizat astfel:

 • nivelul I: preşcolar

 • nivelul II: clasele pregătitoare, clasele I-IV

 • nivelul III:clasele V-VI

 • nivelul IV: clasele VII-VIII

 • nivelul V: clasele IX-X

 • nivelul VI: clasele XI-XII

Din partea fiecărei unități de învățământ implicate, participă la etapa naţională numai lucrările care au obținut premiul I la etapa locală, câte un elev pe nivel, cu câte o singură lucrare fiecare.

Secţiunea I, Lectură şi creaţie, cuprinde realizarea următoarelor tipuri de lucrări:

I.1 Subsecţiunea literară

 1. Eseuri inspirate din universul lecturilor

 2. Scrisoare către un personaj sau autor favorit

 3. Poveste originală

 4. Poezii originale

 5. Reviste şcolare

 6. Cărţi scrise de copii şi adolescenţi

I.2 Subsecţiunea artistico-plastică

 1. Desene, picturi inspirate de lumea lecturilor

Realizarea lucrărilor

 I.1 Subsecţiunea literară – se vor realiza o compunere de 1-3 pagini, inspirată din universul lecturilor, o scrisoare către un personaj sau autor favorit, o poveste originală, o poezie etc., respectând particularităţile stilistice şi de conţinut specifice acestor tipuri de scriere.

Lucrǎrile originale (scrisoare, poveste) vor fi scrise de mȃnǎ. Lucrările trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri, manifestări sau să fi fost publicate (inclusiv pe internet).

Textul să nu depăşească trei pagini format A4.

Pe lucrǎri vor fi trecute: numele autorilor (elevi), unitatea de învățământ de provenienţă, judeţul.

Lucrările vor fi expediate la adresa: Şcoala Gimnazială Nr. 96 Bucureşti, Str. Rezonanţei, nr. 2, sector 4, cod poştal 041539, în format letric și elecronic, termen  15  mai  2022.

 I.2 Subsecţiunea artistico-plastică – elevii vor crea o lucrare, folosind orice tehnică (pictură, colaj, grafică etc.), reprezentând o scenă dintr-o lucrare literară citită.

 • fiecare lucrare va cuprinde obligatoriu titlul lucrării literare reprezentate

 • lucrarea de artă plastică va fi realizată în format A4

 • fiecare lucrare va avea o etichetă lipită pe spate, în colțul din dreapta jos, cu următoarele date: nume şi prenume elev sau elevi, unitatea de învățământ de provenienţă, judeţul şi profesorul îndrumător

 • lucrările originale (desenele şi picturile), cu dimensiunea A4, cu paspartú de 3 cm, autorul, cadrul didactic coordonator, unitatea de învăţământ, localitatea

 • revistele şcolare şi cărţile vor fi trimise la adresa poştală Şcoala Gimnazială Nr. 96 Bucureşti, Str. Rezonanţei, nr. 2, sector 4, cod poştal 041539, urmând să fie selectate pentru o expoziţie care se va realiza la Palatul Național al Copiilor București.

 • Lucrările trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri, manifestări sau să fi fost publicate (inclusiv pe internet).

 

Secţiunea a II-a, Evenimente dedicate cărţii, lecturii şi creativităţii, cuprinde:

 • Concursuri pe teme inspirate de universul lecturii

 • Carnavaluri cu personaje din lumea cărţilor

 • Întâlniri cu scriitori şi autori, editori, bibliotecari etc.

 • Lecturi publice

 • Dezbateri pe teme literare și privitoare la carte și lectură

 • Piese de teatru

 • Recitaluri de poezie

 • Poezia şi muzica – tărâmul magic al artelor

 • Compoziții muzicale originale ale elevilor

 • Şezători literare

Pentru Secțiunea a II-a, se vor realiza CD-uri cu înregistrări audio-video, fotografii și rapoarte de activitate pentru fiecare tip de eveniment realizat.

Perioada de desfăşurare:

 • ianuarie-iunie 2022

 • Înscrierea unităților de învățământ în proiect: 1-15 februarie 2022

Înscrierea unităților de învățământ participante se realizează online, completȃnd fișa de ȋnscriere  la  adresa

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXjX3vA65Cjb85cjG-LV2zGgDzMMT89pfitPVMwkrCu-RtFQ/viewform

Completarea online a fișei de   ȋnscriere se va face o singură dată, de către coordonatorul unităţii de învățământ/comunităţii, cu litere obișnuite (fără majuscule).
O singură fișă de înscriere pentru o unitate de învățământ/comunitate!
Denumirea instituţiei de ȋnvǎţǎmȃnt/comunitatii si a localitǎţii se vor completa fǎrǎ abrevieri/prescurtări si fără diacritice.
Pentru participarea la acest proiect nu se percepe taxă de înscriere!

Termenul-limită de înscriere a participanţilor este 15  februarie 2022, orele 18:00.

 • Realizarea, la nivelul unităților de învățământ, a activităților circumscrise proiectului pe care fiecare școală și le propune (întâlniri cu scriitori, șezători literare, concursuri de texte literare scrise de copii, reviste școlare – conform regulamentului proiectului) și jurizarea locală a acestora:

 • Transmiterea către echipa de proiect (pe adresa Școlii Gimnaziale Nr. 96 București) a celor mai bune lucrări, :

Plicul trimis pe adresa Școlii Gimnaziale Nr. 96 București trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele documente:

 • fișa de înscriere

 • lucrările literare ale elevilor (lucrările primite nu se restituie; nu seacceptă contestaţii)

 • lucrările plastice ale elevilor

 • CD-ul și fotografiile și/sau ȋnregistrǎrile audio-video din cadrul activităților, rapoartele de activitate realizate în cadrul Secțiunii a II-a

Termenul-limită de trimitere a lucrărilor şi rapoartelor (la adresa poştală Şcoala Gimnazială Nr. 96 Bucureşti, Str. Rezonanţei, nr. 2, sector 4, cod poştal 041539): 15 mai 2022.

Lucrările trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri, manifestări sau să fi fost publicate (inclusiv pe internet).

b) Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.)

c) Descrierea pe scurt a activității/activităților:

Orientativ (dar nu limitativ), în cadrul școlilor/comunităților locale se pot realiza următoarele tipuri de activități:

 • Prezentare de cărţi

Activitatea va fi organizată la nivel de clasă. Elevii vor fi rugaţi să încerce să aducă la școală o carte sau orice altă publicație. Pot fi aduse dicţionare, enciclopedii, reviste, cărţi de bucate, albume, atlase etc. Elevii vor trebui să prezinte colegilor cartea adusă.

 • Întâlniri cu scriitori

Întâlnirile vor fi organizate la nivel de şcoală, invitatul fiind un s scriitor local care va iniţia discuţii cu elevii despre cărţile citite şi va face o lectură din propria operă literară.

La nivel de clase, vor putea fi organizate diverse concursuri pe teme literare cum ar fi: „Recunoaşte citatul”, „Personajul preferat”, „Cartea preferată” etc. Prin concursul „Recunoaşte citatul”, se poate alege o bibliografie minimală (două-trei poezii sau o singură poveste), din care să se recunoască sau să se completeze nişte citate foarte simple şi foarte cunoscute sau, în cazul unei competiţii pe echipe, se pot alege variante mai complicate, precum recunoaşterea din mai mulţi autori, recunoaşterea din întreaga operă, găsirea unor citate complexe etc.

În ceea ce priveşte concursurile „Personajul preferat”, „Cartea preferată”, elevii, individual sau în echipe, încearca să-şi impună/promoveze cartea sau personajul preferat, în centrul acţiunii stând dezbaterea. Elevii îşi pot pregăti un discurs cât mai convingător sau îl pot face în scris şi difuza celorlalaţi.

 • Şezători literare

Activităţile realizate la nivel de clase constau în citirea unor poezii sau fragmente de proză. Lectura se poate face „pe roluri”, elevii împărţindu-şi fragmentele pe care le vor citi. Lectura va fi urmată de dezbateri pe marginea textelor citite, cu argumente pro şi contra pe care participanţii vor fi rugaţi să le pregătească din timp.

Acestea reprezintă pentru toţi o evadare plăcută din rutina zilnica. Se poate vizita orice obiectiv, instituție, alt spațiu care poate fi asociat cu lectura, informarea, cunoașterea pe baza cărții etc.: de la o librărie aflată lângă școală la o expoziţie de carte, de la o casă memorială la o bibliotecă, de la sediul unei edituri, tipografii etc. la monumente evocatoare de scriitori etc. Vizitele pot fi integrate în activităţi precum excursii, eventual tematice.

 • Creaţii literare

Activitatea poate porni de la forme simple de exprimare, observând stilul unui autor, pentru încercarea unei exprimări proprii. Se pot crea, unde există doritori, cercuri de creaţie în care să se prezinte încercări literare individuale sau se pot construi povestiri colective.

 • Activităţi dedicate părinţilor

Familia, care are un rol semnificativ în orientarea spre lectură, trebuie să fie sensibilizată asupra relaţiei strânse dintre abandonarea lecturii şi eşecul şcolar. Prin urmare, unele dintre activităţi vor fi dedicate părinţior, conştientizării de către ei a realității că aliteraţia blochează calea spre inserţia socială şi profesională a viitorului adult.

 • Participarea părinţilor la activităţile elevilor

Părinţii vor fi invitaţi să participe la acţiuni pe care elevii le derulează în unitatea de învățământ, cum ar fi: şezători literare, concursuri, cenacluri literare, puneri în scenă de texte literare etc. În acest fel, va creşte gradul de responsabilizare a părinţilor cu privire la lectura copiilor şi la implicarea în efortul pe care şcoala îl face pentru a promova lectura de carte şi reducerea aliteraţiei.

Lista acţiunilor şi evenimentelor este deschisă şi rămâne a fi dezvoltată şi diversificată prin alte acţiuni originale şi creative. Creativitatea va fi factorul esenţial de departajare a competitorilor. Ideile creative, obiectivate în evenimente de succes, vor fi premiate cu diplome şi cărţi. Concomitent, este de cultivat bucuria de a afla despre ele dintr-un raport final ilustrat.

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

Legătura cu echipa de proiect se va realiza prin e-mail bucurialecturii2014@yahoo.com.

Evaluarea lucrărilor trimise pe adresa Școlii Gimnaziale Nr. 96 București (scoala96@yahoo.com) va fi realizată de un juriu format din scriitori, inclusiv de literatură pentru copii, ziariști, artiști plastici, juriul fiind prezidat de  prof. univ. dr. Sorin Ivan, decanul Facultății de Ştiinţele Comunicării și Relații Internaționale a Universității „Titu Maiorescu” din București.

D.11. Modalități de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului

Sustenabilitatea și continuitatea proiectului derivă din însuși interesul arătat constant, pe parcursul celor 17 ediții anterioare, de  unitățile de învățământ participante, de elevi, părinți și cadre didactice, de instituțiile și organizațiile partenere.

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului

Principalele căi de mediatizare/promovare sunt site-ul FICE România, revista Tribuna Învățământului, mass-media din zonele/județele în care se află unitățile de învățământ/comunitățile participante.